banner-970x90-terv-3-1.gif
banner-970x90-terv-3-1.gif

Játékszabályzat

Első Kárpát-medencei Bajnokság Szabályzat

Az Első Kárpát -medencei Bajnokság szervezője az Okos Doboz Kft. (székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 5/A., a továbbiakban: Okos Doboz). A jelen játékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az Okos Doboz által üzemeltetett weboldalon (www.okosdoboz.hu) megjelenő Első Kárpát -medencei Bajnokságra (a továbbiakban: Bajnokság).

1. A Bajnokságban résztvevő személyek

A Bajnokságban azok az általános iskolás diákok vehetnek részt, az általános iskolák 1-8, illetve a középiskolák 10-12. évfolyamába járnak.  

A Bajnokságban a kiskorú Résztvevők csak törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetnek részt.

A Bajnokságban csak olyan személyek vehetnek részt, akik elfogadják a  www.okosdoboz.hu oldalon található a weboldal Adatkezelésére vonatkozó szabályzatot.

A Bajnokságban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.);
 • kereskedelmi partnerek, alkalmazottaik és ezen személyek közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezek közeli hozzátartozói.

A nyertes Résztvevő a nyeremény átvételekor köteles nyilatkozni arról, hogy a fentiek szerint nem tartozik a kizárt személyek körébe.

A Résztvevő jogosult a regisztráció törlését kérni, illetve a Játékban való részvételi szándékát visszavonni, melyhez a törvényes képviselő beleegyezése is szükséges. Erre vonatkozó döntését e-mailen vagy postai úton juttathatja el az Okos Dobozhoz.

2. A Bajnokság leírása

A Bajnokság az Okos Doboz által üzemeltetett  www.okosdoboz.hu weblapon érhető el. A Bajnokságon belül két párhuzamosan futó bajnokság érhető el a diákok számára:

 • Játék Bajnokság a Kárpát-medencében
 • Matek Bajnokság a Kárpát-medencében

A Résztvevők mindkét bajnokságon párhuzamosan is részt vehetnek.

A Bajnokság menete:

A Bajnokságban való részvételhez be kell lépni (előzetesen regisztrálni) a www.okosdoboz.hu oldalra.

 • Regisztrációnál mindenképpen el kell fogadni az Adatkezelési szabályzatot.
 • A Bajnokságok belépés után a Bajnokság fülre kattintva érhetőek el.
 • A Bajnokságon 2022. május 9. 08:00 és május 22. 24:00 között lehet részt venni
 • A Bajnokságban összesen napi 20 csatát indíthat a résztvevő.
 • Mindkét Bajnokságban az 1-2-3 helyezett diák kerül jutalmazásra (Fődíjak).
 • A Fődíjakon felül mindkét bajnokságban a legeredményesebb Résztvevők, akik minimum ’Ezüst 1’ fokozatot elértek a bajnokságon sorsolásban vesznek részt. Bajnokságonként 5 db 5.000 ft értékű utalvány kerül kisorsolásra.
 • A Bajnokság részletes leírása a Bajnokságon belüli ’?’ ikonra kattintva érhető el.

3. A Bajnokság időtartama

A Bajnokság nem folyamatos szervezésű, 2022. május 9. 08 óra 00 perctől 2022. május 22. 23 óra 59 percig tart.

4. Nyeremény

Mindkét Bajnokságban az 1-2-3 helyezett kerül jutalmazásra. Nyereményeik:

 1. Helyezett – JBL hangfal
 2. Helyezett – okos karkötő
 3. Helyezett – fülhallgató

A Fődíjakon felül mindkét bajnokságban a legeredményesebb Résztvevők, akik minimum ’Ezüst 1’ fokozatot elértek a bajnokságon sorsolásban vesznek részt. Bajnokságonként 5 db 5.000 forint értékű Decathlon utalvány kerül kisorsolásra.

A Bajnokság után számított személyi jövedelemadót és egyéb esetleges közterheket az Okos Doboz megfizeti a Játékos helyett.

A nyeremény készpénzre és egyéb termékekre nem cserélhető, kereskedelmi forgalomba nem hozható.

5. Nyertesek

A 2x 3 db főnyereményt mindkét bajnokságban az első három helyen végezettek nyerik meg.

A Fődíjakon felül mindkét bajnokságban a legeredményesebb Résztvevők, akik minimum ’Ezüst 1’ fokozatot elértek a bajnokságon sorsolásban vesznek részt. Bajnokságonként 5 db 5.000 forint értékű Decathlon utalvány kerül kisorsolásra.

A Bajnokságba történő jelentkezés kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott feltételek együttes teljesülése esetén érvényes. A Bajnokságban való részvétel, és az előfeltételek teljesítése magyar nyelvű honlapon történik.

6. Nyertes értesítése

A nyerteseket az iskolai kapcsolattartó e-mail címén értesítjük az eredményről, mely az összes a versenyben résztvevő diák számára könnyen és egyértelműen elérhető.

7. A nyeremények átadása

A nyereményeket az Okos Doboz postai úton juttatja el az azokért jelentkező nyertesekhez belföldön, amelynek költségeit az Okos Doboz vállalja. Belföldi kézbesítési cím hiányában a nyeremények személyesen vagy meghatalmazott útján vehetők át az Okos Doboz székhelyén (cím: 1021 Budapest, Völgy utca 5/A.) legkésőbb az Okos Doboz általi értesítéstől számított 15 napon belül.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele során.

8. Adatkezelés

Résztvevő a bajnokságon való részvétellel

 • tudomásul veszi, hogy adatai valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért a Szervező nem vállal felelősséget.
 • feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, iskolájának nevét, osztályának számát, életkorát továbbá nyertessége esetén nevét és lakóhelyét, (kizárólag a településnév feltüntetésével), illetve iskolájának nevét és osztályának számát a nyerteslista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait a Szervező és a bajnokság lebonyolításában részt vevő személyek a bajnokság lebonyolítása céljából a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék;
 • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező a bajnokság lebonyolítása során a jelen szabályzatban meghatározott célból felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa szolgáltatott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa;
 • tudomásul veszi, hogy Szervező a résztvevők adatait a jelen pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli, és nem dolgozza fel. Szervező tájékoztatja a bajnokságban résztvevőket, hogy Szervező adatfeldolgozót jogosult igénybe venni. Szervező az adatokat a bajnokság lezárását követő 6 hónapig kezeli. Az Okos Doboz felületen történő regisztrációhoz kapcsolódóan megadott személyes adatok bajnoksággal össze nem függő kezelése tekintetében az adatkezelő az Okos Doboz.

A Szervező az adó-nyilvántartási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges adatokat 8 évig őrzi meg. A Bajnokságban való részvétellel a nyertes hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az iskola nevét és a pontos osztály (pl. 3.a), valamint a telephelyéül szolgáló várost, továbbá az átvételkor róla készített fényképet az Okos Doboz a honlapján és más médiumokban a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye és ezen adatok megjelenítésre kerüljenek az Etesd az Eszed program kommunikációs felületein, különös tekintettel a program zárt FB csoportján.

A Résztvevő a Játékban való részvétellel kifejezetten tudomásul veszi és hozzájárul az adatai kezeléséhez. A regisztráció során az adatok megadása önkéntes. Az adatkezelés célja: a nyereményjátékon történő részvétel biztosítása, a Játékosok elérhetőségeinek rögzítése, illetve a játékhoz kapcsolódó kommunikáció.

A nyertes Résztvevő adatai továbbításra nem kerülnek.

Az adatok kezelője az Okos Doboz Kft.

Az adatvédelmi tisztviselő az érintettek hatékony tájékoztatása és a felügyeleti hatóságokkal való hatékony együttműködés érdekében feladatát egy erre a célra létrehozott – a Nestlé vállalkozáscsoport működésével érintett piacokon elérhető ún. Data Protection Championokból álló – kapcsolattartó csoport segítségével látja el.

A Szervező, mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken 1021 Budapest, Völgy utca 5/B címén vagy a info@okosdoboz.hu e-mail címen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása szerint a Szervező székhelye, vagy a Résztvevő lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Posta cím: 1363 Budapest, Pf.:9

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap: www.naih.hu

9. Felelősség kizárás

A Résztvevők által rendelkezésre bocsátott adatok és információk hiányosságáért és hibáiért (névelírás, rossz válasz stb.), értesítési, szállítási, teljesítési késedelemért sem Szervező, sem az Okos Doboz nem vállal felelősséget. Az adatok helytállóságát a Bajnokságra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Okos Doboznak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogkövetkezmény a Résztvevőket terheli. Szervezőt és az az Okos Dobozt a nyeremények tekintetében szavatossági felelősség nem terheli. Szervező és az Okos Doboz kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Bajnokságban való részvétellel kapcsolatban. Sem Szervező, sem az Okos Doboz nem vállal felelősséget azért, ha a Bajnokság időtartama alatt a Bajnokság, illetve a Bajnokságot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el, illetve, ha a Résztvevők informatikai infrastruktúrájában bármilyen probléma adódik.

Szervező fenntartja a jogot, hogy azt a résztvevőt, aki a fent felsorolt szabályokat megszegi vagy nem rendeltetés szerint használja az oldalt, kizárja a Bajnokságból.

Az Első Kárpát-medencei Bajnokság a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával valósul meg.

Miniszterelnökség

 

Nemzeti Tehetség Program

banner-970x90-terv-3-1.gif
banner-970x90-terv-3-1.gif