maketusz_fekvo_banner.png
maketusz_fekvo_banner.png

Játékszabályzat

Fenntarthatóság Vetélkedő Játékszabályzat

A Fenntarthatósági Vetélkedő szervezője az Okos Doboz Kft. (székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 5/B., a továbbiakban: Okos Doboz). A jelen játékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az Okos Doboz által üzemeltetett weboldalon (www.okosdoboz.hu) megjelenő Fenntarthatósági Vetélkedőre (a továbbiakban: Vetélkedő).

1. A Vetélkedőben résztvevő személyek

A Vetélkedőben az Etesd az Eszed Bázis Iskola programhoz 2023-ban csatlakozott általános iskolák tanulói vehetnek részt, azok a diákok, akik 3-8. évfolyamába járnak.

A Vetélkedőben a kiskorú Résztvevők csak törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetnek részt.

A Vetélkedőben csak olyan személyek vehetnek részt, akik elfogadják a  www.okosdoboz.hu oldalon található a weboldal Adatkezelésére vonatkozó szabályzatot.

A Vetélkedőben NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.);
 • kereskedelmi partnerek, alkalmazottaik és ezen személyek közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezek közeli hozzátartozói.

A nyertes Résztvevő a nyeremény átvételekor köteles nyilatkozni arról, hogy a fentiek szerint nem tartozik a kizárt személyek körébe.

A Résztvevő jogosult a regisztráció törlését kérni, illetve a Játékban való részvételi szándékát visszavonni, melyhez a törvényes képviselő beleegyezése is szükséges. Erre vonatkozó döntését e-mailen vagy postai úton juttathatja el az Okos Dobozhoz.

2. A Vetélkedő leírása

A Vetélkedő az Okos Doboz által üzemeltetett  www.okosdoboz.hu weblapon érhető el.

 • A Vetélkedő az www.okosdoboz.hu oldal Etesd az Eszed aloldalának versenyek fülén található Fenntarthatósági Vetélkedő gombra kattintva érhető el.
 • A Vetélkedőn 2024 április 22. 08:00 és május 5. 23:59 között lehet részt venni.
 • A Vetélkedő elindításával a játékosnak a számítógép által adott digitális feladatokat kell megoldani az Etesd az Eszed aloldalon, illetve az Okos Doboz egyéb felületein található fenntarthatósági témakörben megtalálható feladatok közül
 • Ahhoz, hogy a rendszer elmentse a játékokon elért eredményeket a versenyzőknek be kell lépni vagy regisztrálni kell a www.okosdoboz.hu oldalon.
 • A Vetélkedőn hetente összesen 100 alkalommal lehet lejátszani játékot.
 • A feladatokon elért minimum 70%-os eredménnyel lehet bekerülni a sorsolásba.
 • A Vetélkedőn 6 db egyéni nyeremény kerül kisorsolásra
 • Továbbá 1 db iskolai nyeremény kerül kiosztásra.

3. A Vetélkedő időtartama

A Vetélkedő nem folyamatos szervezésű, 2024. április 22. 08 óra 00 perctől 2024. május 5. 23 óra 59 percig tart.

4. Nyeremény

A sorsolásba minden 70%-nál jobb eredménnyel megoldott feladat bekerül. Résztvevők között 6 db 10.000 forintos ajándékutalványt sorsolunk ki.

Továbbá 1 db 100.000 Ft értékű ajándékutalvány a legaktívabb iskola részére, ahonnan minimum a diákok 50%-a részt vesz a Vetélkedőben és megoldanak minimum 10 feladatot.

A Vetélkedő után számított személyi jövedelemadót és egyéb esetleges közterheket az Okos Doboz megfizeti a Játékos helyett.

A nyeremény készpénzre és egyéb termékekre nem cserélhető, kereskedelmi forgalomba nem hozható.

5. Nyertesek

A Vetélkedő sorsolásába minden 70%-nál jobb eredménnyel megoldott feladat bekerül. Egy játékos maximálisan 100 db feladatot oldhat meg egy hét alatt. A sorsolásba bekerült eredmények alapján a játékosok között 6 db 10.000 Ft értékű ajándékutalványt sorsolunk ki.

A Vetélkedőben az az iskola kerül ki nyertesnek, ahonnan a diákok arányosan a legtöbb feladatot oldották meg a vetélkedő időtartama alatt. Az az iskola nyerheti meg a 100.000 Ft értékű ajándékutalvány a, ahonnan minimum a diákok 50%-a részt vesz a Vetélkedőben és megoldanak minimum 10 feladatot

A Vetélkedőbe történő jelentkezés kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott feltételek együttes teljesülése esetén érvényes. A Vetélkedő való részvétel, és az előfeltételek teljesítése magyar nyelvű honlapon történik.

6. Nyertes értesítése

A nyerteseket a regisztrációnál általuk megadott e-mail címén értesítjük az eredményről, illetve a www.okosdoboz.hu oldalon is publikálásra kerül a nyertesek névsora.

7. A nyeremények átadása

A nyereményeket az Okos Doboz postai úton juttatja el az azokért jelentkező nyertesekhez belföldön, amelynek költségeit az Okos Doboz vállalja. Belföldi kézbesítési cím hiányában a nyeremények személyesen vagy meghatalmazott útján vehetők át az Okos Doboz székhelyén (cím: 1021 Budapest, Völgy utca 5/B.) legkésőbb az Okos Doboz általi értesítéstől számított 15 napon belül.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele során.

8. Adatkezelés

Résztvevő a bajnokságon való részvétellel

 • tudomásul veszi, hogy adatai valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért a Szervező nem vállal felelősséget.
 • feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, iskolájának nevét, osztályának számát, életkorát továbbá nyertessége esetén nevét és lakóhelyét, (kizárólag a településnév feltüntetésével), illetve iskolájának nevét és osztályának számát a nyerteslista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait a Szervező és a vetélkedőben lebonyolításában részt vevő személyek a bajnokság lebonyolítása céljából a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék;
 • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező a bajnokság lebonyolítása során a jelen szabályzatban meghatározott célból felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa szolgáltatott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa;
 • tudomásul veszi, hogy Szervező a résztvevők adatait a jelen pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli, és nem dolgozza fel. Szervező tájékoztatja a vetélkedőben résztvevőket, hogy Szervező adatfeldolgozót jogosult igénybe venni. Szervező az adatokat a bajnokság lezárását követő 6 hónapig kezeli. Az Okos Doboz felületen történő regisztrációhoz kapcsolódóan megadott személyes adatok vetélkedővel össze nem függő kezelése tekintetében az adatkezelő az Okos Doboz.

A Szervező az adó-nyilvántartási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges adatokat 8 évig őrzi meg. A Vetélkedőben való részvétellel a nyertes hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az iskola a telephelyéül szolgáló várost, az Okos Doboz a honlapján és más médiumokban a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye.

A Résztvevő a vetélkedőben való részvétellel kifejezetten tudomásul veszi és hozzájárul az adatai kezeléséhez. A regisztráció során az adatok megadása önkéntes. Az adatkezelés célja: a nyereményjátékon történő részvétel biztosítása, a Játékosok elérhetőségeinek rögzítése, illetve a játékhoz kapcsolódó kommunikáció.

A nyertes Résztvevő adatai továbbításra nem kerülnek. Az adatok kezelője az Okos Doboz Kft.

A Szervező, mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken 1021 Budapest, Völgy utca 5/B címén vagy a info@okosdoboz.hu e-mail címen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása szerint a Szervező székhelye, vagy a Résztvevő lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Posta cím: 1363 Budapest, Pf.:9

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap: www.naih.hu

9. Felelősség kizárás

A Résztvevők által rendelkezésre bocsátott adatok és információk hiányosságáért és hibáiért (névelírás, rossz válasz stb.), értesítési, szállítási, teljesítési késedelemért az Okos Doboz nem vállal felelősséget. Az adatok helytállóságát a Vetélkedőre történő jelentkezés során (vagy azt követően) Okos Doboznak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogkövetkezmény a Résztvevőket terheli. Az Okos Dobozt a nyeremények tekintetében szavatossági felelősség nem terheli. Az Okos Doboz kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Vetélkedőben való részvétellel kapcsolatban. Az Okos Doboz nem vállal felelősséget azért, ha a Vetélkedő időtartama alatt a Vetélkedő, illetve a Vetélkedőt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el, illetve, ha a Résztvevők informatikai infrastruktúrájában bármilyen probléma adódik.

Szervező fenntartja a jogot, hogy azt a résztvevőt, aki a fent felsorolt szabályokat megszegi vagy nem rendeltetés szerint használja az oldalt, kizárja a Vetélkedőből.

maketusz_fekvo_banner.png
maketusz_fekvo_banner.png